Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

Dlhodobý prenájom parkovania v Slnečnice Market

Predstavte si, že sa vaša rodina rozrástla a okrem ďalšieho člena rodiny pribudlo aj ďalšie auto. Je to aj váš prípad? Ak ste v podobnej situácii, určite vás poteší zvýhodnená možnosť parkovania v areáli nákupno-zábavného centra Slnečnice Market.

Ako to funguje?
Možnosť zvýhodneného parkovania v areáli parkoviska Slnečnice Market formou dlhodobého prenájmu môže využiť každý záujemca, ktorému táto lokalita vyhovuje. Bližšie informácie a podmienky využitia nájdete nižšie v časti FAQ.
 
 
Základné informácie
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka a je viazaná na evidenčné číslo vozidla (EČV). Ak sa niečo zmení, klient má možnosť zmeniť EČV, prípadne zmluvu ukončiť kedykoľvek počas jej trvania bez udania dôvodu.
 

Cena mesačného nájmu: 50 € vrátane DPH
Mesačný nájom zahŕňa parkovanie v čase mimo hlavnej prevádzky nákupného centra, teda medzi 20:00 – 8:00.
V priebehu dňa klient využíva 2 hodiny parkovania grátis za deň rovnako ako každý iný návštevník parkoviska, a zvyšný čas, teda medzi 8:00 – 20:00, nájomca využíva zvýhodnené parkovné – 1,5€/hodina.
(Štandardná sadzba parkovného pre bežných návštevníkov po vyčerpaní 2 hodín grátis je 3€ / hod.)
Parkovisko je pod kamerovým dohľadom.
 
Kontaktná osoba – Mirka Zemková, 0917 310 986, zemkova@cresco.sk
 
 

FAQ
 • Mám záujem, ako mám postupovať?
  •  Záujemca kontaktuje leasingové oddelenie CRESCO REAL ESTATE a. s. Po dohode záujemca dostane návrh nájomnej zmluvy. Po podpise zmluvy môže využívať zvýhodnené nájomné. Nočné parkovanie v intervale 20:00 – 8:00 v cene 50€/mesiac, každý deň dve hodiny parkovania grátis v zvyšnom čase. Ďalšie parkovanie je spoplatnené zvýhodnenou sadzbou 1,5€ / hod, ktoré nájomca uhrádza priamo na parkovacej rampe.
 
 • Uzatvára sa zmluva vždy k 1. dňu v mesiaci?
  •  Nie, zmluva sa uzatvára k aktuálnemu dňu v mesiaci s určenou platnosťou podľa dohody s nájomcom.
   • Klientovi bude vyfakturovaná alikvotná časť ceny nájmu podľa počtu dní aktuálneho kalendárneho mesiaca. Ďalší mesiac bude fakturovaný nájom v plnom rozsahu.
 
 • Aké sú ďalšie podmienky služby zvýhodneného parkovania?
  •  Zaväzujem sa na dobu určitú? Aká je minimálna doba prenájmu?
   • Doba nájmu je 1 rok. Je možné uzavrieť zmluvu s opciou na predĺženie za tých istých podmienok.
   • Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu, s výpovednou dobou jeden mesiac.
    • Príklad: Ak ukončím nájomnú zmluvu napríklad 20. mája, výpovedná lehota začína plynúť od 1. júna, takže počas júna stále môžem využívať parkovisko v zmysle nájomnej zmluvy.
 
 •  Aké sú podmienky ukončenia? Môžem nájom ukončiť kedykoľvek?
  • Zmluvu môže klient vypovedať kedykoľvek a bez udania dôvodu, výpovedná lehota plynie od prvého dňa ďalšieho kalendárneho mesiaca. Ukončenie zmluvy klient musí komunikovať s leasingovým oddelením CREASCO REAL ESTATE a. s.
 
 •  Môžem na jednu nájomnú zmluvu parkovať striedavo s rôznymi autami?
  • Nájomná zmluva je viazaná vždy len na jedno evidenčné číslo vozidla (EČV). Preto je možné na jednu nájomnú zmluvu využívať službu zvýhodneného parkovania vždy len na jedno vozidlo.
 
 • Môžem v priebehu nájmu bez problémov EČV meniť?
  • Áno, stačí zmenu evidenčného čísla vozidla nahlásiť kontaktnej osobe v CRESCO REAL ESTATE a. s. Pri zmene EČV klient platí administratívny poplatok vo výške 20 € vrátane DPH.
 
 • Je zmena EČV okamžitá? Kedy zmena EČV nadobúda platnosť?
  • Aktivácia EČV v parkovacom systéme nadobudne platnosť do 24 hodín od schválenia zmeny leasingovým oddelením CRESCO REAL ESTATE a. s. Odporúčame v prípade potreby zmeny EČV nahlásiť zmenu EČV v bežnej pracovnej dobe, aby sa zmena stihla zrealizovať včas a klient mohol využívať zvýhodnené parkovné hneď, ako ho bude potrebovať.
 
 • Je obmedzené ako často môžem EČV meniť?
  • Nie, klient môže meniť EČV podľa potreby. Každá zmena je spoplatnená administratívnym poplatkom 20€ vrátane DPH.
 
 •  Bude mi pridelené konkrétne parkovacie miesto?
  • Nie, s vozidlom môže klient zaparkovať na ktoromkoľvek mieste z oboch parkovísk Slnečnice Market.
 
 • Víkendové parkovanie
  • Aké sú podmienky cez víkend? Je parkovanie výhodnejšie?
   • Počas víkendov platí pre nájomcu rovnaká zvýhodnená hodinová tarifa ako cez týždeň, tzn. 1,5 € / hod plus 2 hodiny parkovania grátis za deň.
 
 • Čo sa deje, ak prekročím čas prenajatého parkovania a vyčerpám aj limit 2 hod / denne zadarmo? Bude platba zahrnutá v mesačnej faktúre za nájom?
  •  Nie, hodiny parkovania navyše mimo intervalu zvýhodneného parkovania definovaného zmluvou klient uhrádza na parkovacej rampe priamo pri výjazde z parkoviska. Parkovací systém nepustí vozidlo z parkoviska bez úhrady parkovného nad rámec zmluvného nájmu (tzn. viac ako 2 hodiny parkovania v čase medzi 8:00 – 20:00h.) Klient však aj v tomto čase využíva zvýhodnenú sadzbu 1,5 € / hod. (oproti štandardnému parkovného 3€/hod.).
 
 • Čo mám robiť, ak sa neviem dostať na parkovisko / z parkoviska?
  •  Je potrebné zazvoniť na intercom priamo na stojane parkovacej rampy a požiadať o pomoc operátora.
 

Modelová situácia parkovania
 
 • Ako môže nájomca využiť parkovanie 2hod zadarmo v priebehu dňa?
  • V priebehu dňa má klient nárok na 2 hodiny grátis (od 00:00 do 24:00). Parkovanie počas dňa sa počíta po minútach. To znamená, že 2 hodiny parkovania zdarma sa odpočítavajú postupne podľa vjazdov a výjazdov na parkovisko.
Príklad 1: Ak ráno odchádzam o 8:30 do práce, ostáva mi do polnoci ešte 1,5 hodiny parkovania grátis. Večer odchádzam z práce povedzme o 18:00 a zaparkujem v Slnečnice Markete o 18:30 a zastavím sa na večeru či na nákup. Od 20:00 mi beží už zmluvné parkovné, tým pádom pri najbližšom výjazde z parkoviska nemusím nič uhrádzať.

Príklad 2: Ak ráno odchádzam o 8:30 z parkoviska, ostáva mi do polnoci ešte 1,5 hodiny parkovania grátis. Zastavím sa na obed medzi 12:00 -13:00, pri výjazde z parkoviska nič neplatím, pretože mi v daný deň ostáva ešte 30 minút parkovania zdarma. Večer zaparkujem v Slnečnice Markete o 18:30, zastavím sa na tréning a na nákup. Od 20:00 mi beží už zmluvné parkovné. Medzi 18:30 a 20:00 vyčerpám posledných 30 minút parkovania grátis v daný deň a za zvyšnú hodinu parkovania uhradím poplatok pri najbližšom výjazde z parkoviska v sume 1,50€ (zvýhodnené parkovné).
 

Kontaktná osoba – Mirka Zemková, 0917 310 986, zemkova@cresco.sk
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee